Ποιοί είμαστε

H εταιρεία ιδρύθηκε το 1994 (ΠΔ 323/1989) με τον τίτλο Αναπτυξιακή Εταιρεία Αποδοτίας – Οφιονείας Α.Ε. (ΑΝΕΤΑΠΟ Α.Ε.) για την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Ορεινής Ναυπακτίας.

Μετά την εφαρμογή του Νόμου 2539/97 (Ι.Καποδίστριας), η μετοχική βάση της εταιρείας διευρύνθηκε και στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετείχαν έντεκα (11) δήμοι της Αιτωλίας, όπως αυτή ορίζεται με τα ιστορικά της όρια, η Ε.Α.Σ. Μεσολογγίου – Ναυπακτίας, η Ο.Σ.Υ.Ν., η Ο.Ε.Β.Ε.Ν. και η Ε.Α.Σ. Δωρίδας. Η εταιρεία έγινε διανομαρχιακή (Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας) και διαπεριφερειακή (Περιφέρειες Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας), ενώ μετονομάστηκε σε ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και σε συντομογραφία ΑΙΤΩΛΙΑ Α.Ε.

Σε εφαρμογή του Ν. 3463/2006 η εταιρεία μετονομάστηκε σε ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., τον Απρίλιο του 2007. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας διευρύνθηκε από 15 σε 18 μετόχους με τη συμμετοχή του Δήμου Αιτωλικού, του Δήμου Οινιαδών και του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου, τον Ιούνιο του 2008. Στο πλαίσιο της πολιτικής διεύρυνσης της μετοχικής βάσης της εταιρείας, με σκοπό την προαγωγή του δημοκρατικού προγραμματισμού και την καλύτερη συνεργασία των τοπικών φορέων για την ανάπτυξη της περιοχής, ο αριθμός των μετόχων αυξήθηκε από 18 σε 24 με τη συμμετοχή της ΤΕΔΚ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, του ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Ν. Αιτωλοακαρνανίας, του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Α΄ Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας, του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία “Αλκυόνη” και του Σωματείου Ελεύθερων Επαγγελματιών Αλιέων Αιτωλικού “ο Ντολμάς”, τον Νοέμβριου του 2008.

Σε εφαρμογή του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») το πλήθος των μετόχων περιορίστηκε σε 16 από 24, εξαιτίας της συγχώνευσης των Δήμων. Στο πλαίσιο των αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας κατά τα έτη 2011 & 2012 περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το πλήθος των εταίρων ανήλθε σε 19, με τη συμμετοχή της Αγροπεριβαλλοντικής Ομάδας Βιοκαλλιεργητών Δυτικής Ελλάδας, της Ομοσπονδίας Συλλόγων Β/Δ Δωρίδος και του Ναυτικού Ομίλου Ναυπάκτου, ενώ η μετοχική σύνθεση της εταιρείας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

1

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

182.905

69,08

2

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

28.073

10,60

3

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

15.800

5,97

4

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

10.240

3,87

5

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

9.207

3,48

6

ΕΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

5.244

1,98

7

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α΄ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

4.415

1,67

8

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

4.000

1,51

9

ΠΕΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.679

0,63

10

ΕΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

700

0,26

11

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

674

0,25

12

ΟΕΒΕΝ

671

0,25

13

ΟΣΥΝ

441

0,17

14

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

370

0,14

15

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑμΕΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ»

154

0,06

16

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Β/Δ ΔΩΡΙΔΟΣ

84

0,03

17

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

50

0,02

18

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ «Ο ΝΤΟΛΜΑΣ»

35

0,01

19

ΤΕΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

30

0,01

ΣΥΝΟΛΟ

264.772

100

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 775.781,96€.