Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL
Έργο WAREMA (INTERREG IIIB/CADSES)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Κ.Π. LEADER+
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Κ.Π. INTERREG III
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης ΕΚΤ
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάτπυξης Δυτικής Ελλάδας
Τεχνική Γραμματεία Προγράμματος INTERREG IVC
Δήμος Ναυπάκτου
Δήμος Πυλήνης
Δήμος Αποδοτίας
Δήμος Πλατάνου
Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου
Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας ΑΙΤΩΛΙΑΣ
Πληροφορίες για την Ναυπακτία (nafpaktorama.gr)
Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
Συνομοσπονδία Αλιέων Ελλάδας