Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκήρυξε τα Δημόσια Έργα του ΑΞΟΝΑ 3, του Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης. Η προκήρυξη απευθύνεται στους δικαιούχους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (Δήμοι) προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν έργα στο πλαίσιο των ΜΕΤΡΩΝ 313, 321, 322 και 323.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες πράξεων (δημόσια έργα) των προαναφερόμενων μέτρων:

Πρώτη προτεραιότητα 

 • Ταμίευση και αξιοποίηση για γεωργική χρήση επιφανειακών απορροών (φράγματα, λιμνοδεξαμενές, εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, ομβροδεξαμενές , δίκτυα γεωτρήσεων κ.ά)
 • Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων ( και αντλιοστασίων, δεξαμενών) για τη μείωση της απώλειας ύδατος
 • Αγροτική οδοποιία ( προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις ). Επιτρέπεται και ασφαλτόστρωση με διατομή από 4μ έως 6μ)

 

Δεύτερη προτεραιότητα

 • Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαινόμενα υπερχείλισης ποταμών και χειμάρρων
 • Έργα διευθέτησης χειμάρρων
 • Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας

 

Τρίτη προτεραιότητα

 • Κέντρα φροντίδας παιδιών, δίκτυο βιβλιοθηκών γενικού ενδιαφέροντος
 • Ιδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης

 

Τέταρτη προτεραιότητα

 • Προστασία και ανάδειξη αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων της αγροτικής υπαίθρου : Γεφύρια,κρουνοί
 • Βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, θέσεις θέας
 • Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για μετατροπή τους σε ΜΟΥΣΕΙΑ – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με την λαογραφική αγροτική πολιτιστική κληρονομιά/χαρακτήρα

 

Πέμπτη προτεραιότητα

 • Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων π.χ. διαμόρφωση υπαίθριων χώρων, πλακοστρώσεις – πεζοδρομήσεις -κατασκευή δικτύου εσωτερικής οδοποιίας, υπογειοποίηση καλωδίων
 • Αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση

 

Ο  συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός (εθνική + κοινοτική συμμετοχή)  που διατίθεται συνολικά για την χρηματοδότηση  πράξεων με την παρούσα επιστολή  είναι  330 εκ.  ΕΥΡΩ.

Με την παρούσα προκήρυξη θα καλυφθούν δαπάνες που θα αφορούν σε: μελέτη, κατασκευή έργου,  προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού.

Για την υποβολή των προτάσεων θα πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο αίτησης, το Τεχνικό Δελτίο πράξης (ΤΔΠ) Υποδομών και τα σχετικά Τεχνικά Δελτία Υποπράξης. Κάθε φάκελος υποβολής αίτησης  θα περιέχει όλα τα απαιτούμενα  έγγραφα, τα οποία αναφέρονται στον οδηγό ωρίμανσης.

Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση τυποποιημένων εντύπων ΤΔΠ/Υ απορρίπτονται.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας  επιστολής  και λήγει στις 30-6-2010

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στα Κεντρικά  γραφεία της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  του ΠΑΑ (ΕΥΔ  ΠΑΑ), Λ. Αθηνών 58- 10443 ΑΘΗΝΑ τις ώρες 09.00 έως 17.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες . Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικά , επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία πρωτοκόλλησης στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Σχετικά αρχεία
Προκήρυξη