Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. προκηρύσσει μια θέση ιατρού για τα έργα “Βοήθεια στο Σπίτι” των Δήμων Αποδοτίας και Πυλήνης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα στα γραφεία της εταιρείας μας, οδός Πάνου Ρήγα 23, Ναύπακτος Τ.Κ. 30300, τηλ. 2634038110,  από την Πέμπτη 15-01-2009 έως την Δευτέρα 26-01-2009 (αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας κα Κωστοπούλου Νικολίτσα, κ. Βλαχογιάννης Χρήστος).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 1. Έντυπη αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η πρόθεση συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 4. Βιογραφικό σημείωμα
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό
 6. Επικυρωμένα αντίγραφα άλλων τίτλων εάν υπάρχουν (π.χ. μεταπτυχιακό, γνώση ξένων γλωσσών)
 7. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε συναφή επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχουν)
 8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85, ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει του ποινικού κώδικα και δεν υπέχουν ποινικής διώξεως
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85, για τους άνδρες υποψηφίους, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νομίμως έχουν απαλλαγεί από αυτές

 

Συνημμένα περιλαμβάνονται:

 • η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • η αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

Σχετικά αρχεία
ΑΙΤΗΣΗ_προκήρυξη_ιατρών_ιανουάριος_2009