Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε την προκήρυξη του προγράμματος “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” για την επιλογή Ομάδων Τοπικής Δράσης, οι οποίες θα αναλάβουν την υλοποίηση των τοπικών προγραμμάτων, με καταληκτική ημερομηνία την 25η Αυγούστου 2008.

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. θα υποβάλλει τοπικό πρόγραμμα με περιοχή παρέμβασης τους ακόλουθους Δήμους:

  • Δήμος Δομνίστας
  • Δήμος Ναυπάκτου (εκτός του Τ.Δ. Ναυπάκτου)
  • Δήμος Αντιρρίου
  • Δήμος Χάλκειας
  • Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου (εκτός του Τ.Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου)
  • Δήμος Αιτωλικού (εκτός του Τ.Δ. Αιτωλικού)
  • Δήμος Οινιαδών

 

(σημείωση: τα Τ.Δ. Ι.Π. Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Ναυπάκτου θα ενταχθούν στο τοπικό πρόγραμμα “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών”, το οποίο δεν έχει προκηρυχθεί στην παρούσα χρονική περίοδο).