Η Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λάρισας και υπό την αιγιδα της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας διοργάνωσε την Πέμπτη 9 Απριλίου 2009, στην Λάρισα, συνέδριο με θέμα “Η συμβολή των Αναπτυξιακών Εταιρειών στην προώθηση των στόχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) και η νέα προοπτική στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2007 – 2013”.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συζητήθηκαν και θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων των αναπτυξιακών εταιρειών και της συνεργασίας τους με άλλα Υπουργεία (πλην του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ και Δήμαρχο Πυλήνης, κ. Γιάννη Μπουλέ, να παρεμβαίνει για τα προβλήματα που έχουν προκύψει αναφορικά με τη συνέχιση των έργων “Βοήθεια στο Σπίτι”. Ο κ. Μπουλές πρότεινε τη συνέχιση των προγραμμάτων από τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ και επισήμανε τις αναγκαίες νομοθετικές τροποποιήσεις, προκειμένου αφενός να συνεχιστούν χωρίς προβλήματα τα προγράμματα και αφετέρου να μην επιβαρυνθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση με επιπλέον κόστος για τη δημιουργία κοινωφελών επιχειρήσεων. Οι προτάσεις του κ. Μπουλέ έγιναν αποδεκτές από το σύνολο των συνέδρων, με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών και Νομάρχη Δράμας, κ. Ευμοιρίδη Κων/νο, να δεσμεύεται για την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών.

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ αφενός σεβόμενη τους Δήμους – μετόχους της, το προσωπικό των έργων “Βοήθεια στο Σπίτι”και την τοπική κοινωνία και αφετέρου αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των στελεχών της, έχει επι μακρόν ασχοληθεί με το θέμα της συνέχισης των έργων “Βοήθεια στο Σπίτι” και έχει αναδείξει τα προβλήματα που προκύπτουν. Στις κύριες ενέργειές της περιλαμβάνονται:

 • η συμμετοχή της σε αντιπροσωπεία αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών, η οποία συμμετείχε σε σχετική συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών
 • η οργάνωση σύσκεψης μεταξύ των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 • η αποστολή προτάσεων στο Ελληνικό Δίκτυο LEADER+ για την προώθηση των αναγκαίων νομοθετικών τροποποιήσεων
 • η αποστολή επιστολής με αποδέκτες τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την ΤΕΔΚ Ν. Αιτωλοακαρνανίας, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Απασχόλησης

 

Τα βασικά σημεία των θέσεων και των προτάσεων της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ είναι τα ακόλουθα:

θέσεις

 1. Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στον επικείμενο διαγωνισμό για τη ένταξη των έργων “Βοήθεια στο Σπίτι” στο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον Νόμο 3731/2008 του Υπουργείου Εσωτερικών
 2. Το προσωπικό των έργων “Βοήθεια στο Σπίτι” που απασχολείται στις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες δεν μπορεί να μεταφερθεί σε κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθότι συμμετέχει στην υλοποίηση των σχετικών έργων της παρούσας χρονικής περιόδου. Επομένως, ούτε οι κοινωφελείς επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, καθότι αποτελεί προαπαιτούμενο η ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού
 3. η εκχώρηση ή μεταβίβαση της αναδοχής δεν συνάδει με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες διαφάνειας και διενέργειας διαγωνισμών. Επομένως, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή των αναπτυξιακών ανωνύμενων εταιρειών ΟΤΑ στον διαγωνισμό με την προοπτική της μεταβίβασης της αναδοχής σε κοινωφελή επιχείρηση
 4. η μεταφορά του προσωπικού των έργων “Βοήθεια στο Σπίτι” από αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ σε κοινωφελείς επιχειρήσεις αντιβαίνει στις διατάξεις του Ν.3463/06, καθότι το εν λόγω προσωπικό δεν απασχολείται με συμβάσεις αορίστου χρόνου και επομένως δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού
 5. η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων (της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) δεν διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση

 

Τα παραπάνω δημιουργούν κίνδυνο για την παύση των περισσότερων έργων “Βοήθεια στο Σπίτι” και την απόλυση του προσωπικού από την 01/09/09. 

προτάσεις

 1. Κατάργηση του Εδαφίου 2, της Παραγράφου 13, του Άρθρου 21, του Νόμου 3731/2008
 2. Τροποποίηση του πρώτου στοιχείου του Εδαφίου β), της Παραγράφου 3, του Άρθρου 252, του Νόμου 3463/06, ως ακολούθως:

 

“β. Οι ανώνυμες εταιρείες, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν Ο.Τ.Α. α΄ ή/και β΄ βαθμού ή/και άλλοι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν ως αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεων τους ή/και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου ή της Κοινότητας ή ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Κοινωνικών Δομών για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα ή την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, αποτελούν αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ”