Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ προτίθεται ενόψει της λειτουργίας της ως φορέας υλοποίησης πράξεων στο πλαίσιο της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου να καταρτίσει Κατάλογο (Μητρώο) Εγκεκριμένων Συνεργατών της (υποψηφίων αναδόχων) για μελέτες και συναφείς υπηρεσίες. Ο Κατάλογος αυτός τηρείται στο πλαίσιο του Κανονισμού Ανάθεσης Μελετών, Υπηρεσιών, Έργων & Προμηθειών και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που διαθέτει η Εταιρεία.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται γραφεία μελετών, συμβούλων και φυσικά πρόσωπα να υποβάλλουν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σχετική Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, υπόψη κας Παπαθανασίου Σπυριδούλας, στα γραφεία της εταιρείας, Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού, 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου, μέχρι 23-06-2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνοδευόμενη από τα σχετικά κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ωρίμανσης, διαχείρισης και παρακολούθησης έργων, μελετών και συναφών υπηρεσιών μηχανικού και γεωτεχνικού (χωροταξικές & ρυθμιστικές, πολεοδομικές και ρυμοτομικές, αρχιτεκτονικές κτιριακών έργων και ειδικές αρχιτεκτονικές, στατικές, μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ενεργειακές, συγκοινωνιακών έργων, υδραυλικών έργων, τοπογραφικές, γεωτεχνικές και εδαφολογικές μελέτες και έρευνες, γεωργικές, δασικές, φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, αλιευτικές, περιβαλλοντικές), οικονομολόγου (οικονομική διαχείριση, λογιστική υποστήριξη, οικονομικές μελέτες) και πληροφορικής.

Το τυποποιημένο έντυπο αίτησης για την κατάρτιση του Καταλόγου (Μητρώου) Εγκεκριμένων Συνεργατών της εταιρείας, το τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης, το τυποποιημένο έντυπο βιογραφικού σημειώματος (αφορά τα φυσικά πρόσωπα), καθώς και ενημερωτικό σημείωμα για το σύστημα αξιολόγησης διατίθενται στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.aitoliki.gr/ ή διανέμονται από την εταιρεία στα γραφεία της (Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού, 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου).

Αρμόδιος για πληροφορίες σχετικές με το περιεχόμενο της πρόσκλησης είναι ο κος Αδάμ Βλαχογιάννης, τηλ. 2634029926, fax. 2634029927, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 14:00.

Σχετικά αρχεία
https://www.dropbox.com/sh/psb3uexkcq95owd/CkwtjjekP4