Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., που εδρεύει στο Αντίρριο, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 1 άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2010, με δυνατότητα παράτασης, για την στελέχωση των έργων:

 • «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας» (Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Χάλκειας)
 • «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας» (Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου).

 

Ειδικότητα

Περιγραφή προγράμματος

Αριθμός Θέσεων

Απαραίτητα προσόντα

Ιατρός

Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Χάλκειας & Δήμου Ευπαλίου

1

1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ

2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

3. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους ιατρικού συλλόγου

 

Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Έντυπη αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η πρόθεση συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 4. Βιογραφικό σημείωμα
 5. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό
 6. Επικυρωμένα αντίγραφα άλλων τίτλων εάν υπάρχουν (π.χ. μεταπτυχιακό, γνώση ξένων γλωσσών)
 7. Βεβαίωση ιδιότητας μέλους ιατρικού συλλόγου
 8. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε συναφή επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχουν)
 9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85, ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει του ποινικού κώδικα και δεν υπέχουν ποινικής διώξεως
 10. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85, για τους άνδρες υποψηφίους, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νομίμως έχουν απαλλαγεί από αυτές

 

Β. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της εταιρείας μας, Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου (κόμβος περιφερειακού), Τ.Κ. 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου, τηλ. 2634038110, από την Δευτέρα 04/10/2010 έως την Δευτέρα 18/10/2010 και ώρα 16:00. Αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας, κα Παναγιωτίδη Χριστίνα. Η αίτηση συμμετοχής διατίθεται στα γραφεία της εταιρείας μας και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση (http://www.aitoliki.gr/).

Σχετικά αρχεία
ΑΙΤΗΣΗ