ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στο Αντίρριο ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 1 άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, για τις ανάγκες του έργου «Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013», με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση του έργου.

 

Ειδικότητα

Αριθμός Θέσεων

Απαραίτητα προσόντα

Πολιτικός Μηχανικός

1

1. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού

2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

3. Επαγγελματική εμπειρία 12 μηνών σε πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ ή LEADER κατά την τελευταία πενταετία

4. Γνώση Η/Υ

5. Γνώση Ξένης Γλώσσας

 

Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Έντυπη αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η πρόθεση συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  4. Βιογραφικό σημείωμα
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό
  6. Επικυρωμένα αντίγραφα άλλων τίτλων εάν υπάρχουν (π.χ. μεταπτυχιακό, γνώση ξένων γλωσσών)
  7. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε συναφή επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχουν)
  8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85, ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει του ποινικού κώδικα και δεν υπέχουν ποινικής διώξεως
  9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85, για τους άνδρες υποψηφίους, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νομίμως έχουν απαλλαγεί από αυτές

 

Β. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας μας, Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου (κόμβος περιφερειακού), Τ.Κ. 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου, τηλ. 2634038110 από την Τρίτη  04/01/2010 έως την Τετάρτη 19/01/2010.

Αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας, κα Παναγιωτίδη Χριστίνα και κ. Βλαχογιάννης Χρήστος.

 

Σχετικά αρχεία
ΑΙΤΗΣΗ