ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 265, του Ν.3643/2006
  • Τον εσωτερικό κανονισμό μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ
  • Την υπ’ αριθμ. 180/14.03.2011 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ανακοινώνει Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και γραφικής ύλης για την κάλυψη:

  • των αναγκών του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER»
  • των αναγκών του Τοπικού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» (LEADER Αλιείας)
  • των λοιπών λειτουργικών αναγκών της εταιρείας

Σχετικά αρχεία
https://www.dropbox.com/sh/cym40szhhe2ef9i/CxVvGBYXXI