ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΜΑΚΕΤΑΣ ΚΑΙ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

 

Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 265, του Ν.3463/2006
  • Τον εσωτερικό κανονισμό μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ
  • Την υπ’ αριθμ. 184/05-10-2011 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Την υπ’ αριθμ. 5/20-06-2011 συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού  Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER»
  • Την υπ’ αριθμ 2/08-07-2011 συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για το σχεδιασμό μακέτας και την εκτύπωση υλικού (τσάντες, folders, μπλοκ), στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες: Α. FOLDER – ΜΠΛΟΚ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», Β. FOLDER – ΜΠΛΟΚ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», Γ. ΤΣΑΝΤΕΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», Δ. ΤΣΑΝΤΕΣ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ». Οι προδιαγραφές και τα αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία αναφέρονται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Η οικονομική προσφορά θα γίνει σε ευρώ ανά κατηγορία (Α, Β, Γ, Δ). Για κανέναν λόγο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αλλαγή στη συνολική προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία.

Δικαιούται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που στο αντικείμενο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός και η δημιουργία των αναφερόμενων ειδών.

Η προσφορά κάθε υποψηφίου δεν μπορεί να ξεπερνά τα ακόλουθα ποσά  και δεν μπορεί να αναφέρεται σε μικρότερη ποσότητα ανά κατηγορία:

Α. FOLDER – ΜΠΛΟΚ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»: 1.000 τεμάχια, 2.600,00€ πλέον ΦΠΑ

Β. FOLDER – ΜΠΛΟΚ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»: 500 τεμάχια, 1.850,00€ πλέον ΦΠΑ

Γ. ΤΣΑΝΤΕΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»: 1.000 τεμάχια, 2.400,00€ πλέον ΦΠΑ

Δ. ΤΣΑΝΤΕΣ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»: 500 τεμάχια, 1.200,00€ πλέον ΦΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους το αργότερο έως Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 14:00, στα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου (κόμβος περιφερειακού), Τ.Κ. 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου, τηλ. 2634038110, 2634029926, fax. 2634038552, 2634029927, email: info@aitoliki.gr.

Σε περίπτωση αποστολής προσφοράς με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά, η προσφορά πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο πρωτόκολλο της εταιρείας έως την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 14:00. Σε διαφορετική περίπτωση, η προσφορά θεωρείται μη αποδεκτή. Δεν λαμβάνεται, δηλαδή, υπόψη η ημερομηνία αποστολής της προσφοράς.

Διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της πρόσκλησης παρέχονται κατά τις ώρες 10:00 – 14:00 τις εργάσιμες ημέρες, στα τηλέφωνα 2634038110, 2634029926. Αρμόδια πρόσωπα για επικοινωνία: Κατσώνη Νικολέτα, Τσώλου Θεοδοσία.

Το αναλυτικό τεύχος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ (Εθνική οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού) και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aitoliki.gr.

Σχετικά Αρχεία
https://www.dropbox.com/sh/y8q8yal1uay9yd8/W1IR5sTo1W