Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 11/31-05-2012 Απόφασης της ΕΔΠ LEADER δίνεται παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Δράσεων των Υπομέτρων L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό» και Υπομέτρο L323 «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς» που αφορούν παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα για ένα μήνα πλέον της καταληκτικής ημερομηνίας, ήτοι μέχρι 6 Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής Πρόσκλησης.

Αναλυτικό υλικό της Πρόσκλησης μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητας, χωρίς αμοιβή, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, είτε από τα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ (Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε από την ιστοσελίδα της ΟΤΔ (www.aitoliki.gr).

Σχετικά αρχεία
ΠΑΡΑΤΑΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ