ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδσας» (Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου)

 

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στον Πλατανίτη Αντιρρίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 1 άτομο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (2 μηνών) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο ιε, της παρ. 2, του άρθρου 1, του Ν. 3812/09.

 

Ειδικότητα

Αριθμός

Τυπικά Προσόντα & Επαγγελματική Εμπειρία

Νοσηλεύτρια/ής       (ΤΕ/ΔΕ)

1

1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ΤΕΙ (Τμήμα Νοσηλευτικής των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας) της ημεδαπής ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Αν δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσης από υποψηφίους της παραπάνω κατηγορίας, επιτρέπεται η πρόσληψη με:

Απολυτήριο Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ (Πιστοποιημένο από τον ΟΕΕΚ) κατεύθυνσης Νοσηλευτικής ή Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτών Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτών- Νοσηλευτριών Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή ισότιμων σχολών αντίστοιχης ειδικότητας  της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2.   Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

                                      Επικουρικά προσόντα

1. Ξένη γλώσσα

2. Γνώση Η/Υ

3. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

4. Επαγγελματική εμπειρία

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Έντυπο αίτησης

2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

3. Επικυρωμένα αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

4. Βιογραφικό σημείωμα

5. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό

6. Επικυρωμένα αντίγραφα άλλων τίτλων εφόσον υπάρχουν (π.χ. μεταπτυχιακό, γνώση ξένων γλωσσών, γνώση Η/Υ κλπ)

7. Βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας σε συναφή επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει)

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85 ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει του ποινικού κώδικα και δεν υπέχουν ποινικής διώξεως

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85, για τους άνδρες υποψηφίους, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νομίμως έχουν απαλλαγεί από αυτές.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία είτε από τα γραφεία της εταιρείας είτε από την εταιρική ιστοσελίδα (http://www.aitoliki.gr/).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για κάθε πληροφορία με τον κ. Βλαχογιάννη Χρήστο, στο τηλ. 2634038110, τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρα 10:00 – 15:00.

Η αίτηση υποβάλλεται στα γραφεία της εταιρείας, Εθνική οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου (κόμβος περιφερειακού), από την Τρίτη 15/06/2010 έως την Παρασκευή 25/06/2010 και ώρες 09:00 – 14:00.

 

Για την ΑΙΤΩΛΙΑ Α.Ε

 

      Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος

               Γενικός Διευθυντής        

Σχετικά αρχεία
ΑΙΤΗΣΗ