ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» (Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Ευπαλίου)

 

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. που εδρεύει στον Πλατανίτη Αντιρρίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 1 άτομο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (2 μηνών) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο ιε, της παρ. 2, του άρθρου 1, του Ν. 3812/09.

 

Ειδικότητα

Αριθμός

Τυπικά Προσόντα

Κοινωνικός Λειτουργός ή Ψυχολόγος ή Κοινωνιολόγος ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης

 

 

 

 

1

1. ΠΕ Κοινωνικού Λειτουργού ή ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού ή ΠΕ Ψυχολόγου ή ΠΕ Κοινωνιολόγου ή ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής ή ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης ή ισότιμων σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

 

2.  Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

                              Επικουρικά προσόντα

1. Ξένη γλώσσα

2. Γνώση Η/Υ

3. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

4. Επαγγελματική εμπειρία

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Έντυπο αίτησης

2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

3. Επικυρωμένα αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

4. Βιογραφικό σημείωμα

5. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό

6. Επικυρωμένα αντίγραφα άλλων τίτλων εφόσον υπάρχουν (π.χ. μεταπτυχιακό, γνώση ξένων γλωσσών, γνώση Η/Υ κλπ)

7. Βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας σε συναφή επαγγελματική δραστηριότητα (εφόσον υπάρχει)

8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85 ότι δεν έχουν καταδικαστεί βάσει του ποινικού κώδικα και δεν υπέχουν ποινικής διώξεως

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/85, για τους άνδρες υποψηφίους, ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νομίμως έχουν απαλλαγεί από αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία είτε από τα γραφεία της εταιρείας είτε από την εταιρική ιστοσελίδα (http://www.aitoliki.gr/).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για κάθε πληροφορία με την κα Παναγιωτίδη Χριστίνα, στο τηλ. 26340 38110, τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρα 09:00 – 16:00.

Η αίτηση υποβάλλεται στα γραφεία της εταιρείας, Εθνική οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου (κόμβος περιφερειακού), έως την Παρασκευή 29/10/2010 και ώρα 14:00.

 

Σχετικά αρχεία
ΑΙΤΗΣΗ