ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013 (Π.Α.Α.)» εγκρίθηκε η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, φορέας υλοποίησης του οποίου είναι η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, η οποία αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.).

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 3/25-08-2010 Απόφασης της ΕΔΠ LEADER, η Ο.Τ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους τελικούς δικαιούχους (υποψήφιους επενδυτές – φυσικά & νομικά πρόσωπα), με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Περιοχή εφαρμογής των υπομέτρων και δράσεων, στην οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER», όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό

Β. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά τα εξής υπομέτρα και δράσεις:

Υπομέτρο

Δράση

Ενδεικτικό

Συνολικό

κόστος

Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη (Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή)

Υπομέτρο L123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»,

L123-1α «Μεταποίηση – τυποποίηση προϊόντων γεωργικής παραγωγής»» 1.210.000,00 € 605.000,00 €
L123-2α «Ενίσχυση της συλλογικής γυναικείας επιχειρηματικότητας για την ίδρυση, των εκσυγχρονισμό και την μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής μαρμελάδων και γλυκών του κουταλιού» 65.000,00 € 32.500,00 €

Υπομέτρο L311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»

L311-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης» 480.000,00 € 288.000,00 €
L311-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις , εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής» 180.000,00 € 108.000,00 €
L311-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων» 1.440.000,00 € 864.000,00 €
L311-4 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδειών, χώροι γευσιγνωσίας)» 100.000,00 € 60.000,00 €
L311-5 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων» 70.000,00 € 42.000,00 €
L311-6 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών» 60.000,00 € 36.000,00 €
L311-7 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση» 70.000,00 € 42.000,00 €

Υπομέτρο L312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

L312-1 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων» 480.000,00 € 288.000,00 €
L312-2 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών» 70.000,00 € 42.000,00 €
L312-3 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση» 70.000,00 € 42.000,00 €

Υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

L313-5 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης» 2.400.000,00 € 1.440.000,00 €
L313-6 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις , εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής» 530.000,00 € 318.000,00 €
L313-8 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδειών, χώροι γευσιγνωσίας)» 705.000,00 € 423.000,00 €

Γ. Οι δράσεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι τελικοί δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορηγήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, καθώς και ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των έργων περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητας, χωρίς αμοιβή, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, είτε από τα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ (Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε από την ιστοσελίδα της ΟΤΔ (http://www.aitoliki.gr/).

Δ. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν τα παρακάτω αρχεία:

 • 1. Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 • 2. Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους δυνητικούς δικαιούχους των προκηρυσσόμενων δράσεων
 • 3. Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας για το Υπομέτρο L123α
 • 4. Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας για τα Υπομέτρα L311, L312, L313
 • 5. Κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια), κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια), διευκρινήσεις επί των κριτηρίων και κατάσταση ελάχιστων απαιτούμενων δικαιολογητικών
 • 6. Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες
 • 7. Η ΚΥΑ 401/2010, η ΚΥΑ 2974/710/8-4-2009 και η ΚΥΑ 3427/9-6-2010
 • 8. Το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα «Προσέγγισης LEADER»
 • 9. Μελέτη / εμπειρογνωμοσύνη «Προδιαγραφές τοπικής αρχιτεκτονικής στις παρεμβάσεις LEADER+ της Αιτωλικής Αναπτυξιακής & Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας» (τμήμα της μελέτης)
 • 10. Μελέτη / εμπειρογνωμοσύνη «Προδιαγραφές τοπικής γαστρονομίας στην περιοχή παρέμβασης LEADER+ της Αιτωλικής Αναπτυξιακής»
 • 11. Κριτήρια Διακρατικού Σήματος Ποιότητας (εμπορικής ετικέτας) «PROAGRITOUR»

Ε. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στη γραμματεία της Ο.Τ.Δ., Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού, 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με απόδειξη παραλαβής, έως την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 16:00. Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής επενδυτικών προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στη γραμματεία της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν ως ουδέποτε υποβληθείσα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ. στα τηλέφωνα 2634029926 & 2634038110 από την κα Κατσώνη Νικολέτα, την κα Τσώλου Θεοδοσία και τον κ. Βλαχογιάννη Αδάμ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Π. LEADER
Νικόλαος Αγγελής

Σχετικά αρχεία
https://www.dropbox.com/sh/01xxf2tb8bqr9wd/M63qmeDHoI