ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 1.3.3.2

«Ενέργειες Προώθησης – Προβολής (εκτός γεωργικού τομέα)»

 

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό (Απόφαση Επιπέδου Λήψης Απόφασης 44/16-07-2007) για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της προβολής της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER+ Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Η σύμβαση η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. και του Αναδόχου θα χρηματοδοτηθεί από τη Δράση 1.3.3.2 του Τοπικού Προγράμματος LEADER+, το οποίο υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κ.Π. LEADER + και εγκρίθηκε με την υπ.αρ. 800/1-8-2002 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (πρώην Γεωργίας). Το έργο χρηματοδοτείται κατά 70% από το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER+ ΑΙΤΩΛΙΑΣ και κατά 30% από την ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΓΤΠΕ –Προσανατολισμός.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 114.321,43€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και αναλύεται ως εξής:

 • Τουριστικός οδηγός και χάρτης Αιτωλίας: 23.021,00€ (μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ)

 • Βιβλίο γαστρονομίας: 5.000,00€ (μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ)

 • Λεύκωμα: 41.000,00€ (μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ)

 • CD με παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια και λαογραφικό υλικό της περιοχής της Αιτωλίας: 11.000,00 (μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ)

 • Ντοκιμαντέρ: 30.000,00€ (μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ)

 • DVD : 4.300,43€ (μη συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ)

Η διάρκεια της συμβάσεως είναι από την ημερομηνία υπογραφής της και έως την 30/03/2008.

Το αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η έκδοση/ παραγωγή προϊόντων προβολής και προώθησης της περιοχής εφαρμογής της Αιτωλικής Α.Ε, με βάση το εγκεκριμένο Σχέδιο Δημοσιότητας στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος Leader + της «ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ Α.Ε.».

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που προσφέρουν υπηρεσίες και διαθέτουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην παροχή υπηρεσιών προμήθειας, σχεδιασμού & παραγωγής εκδόσεων – εκτυπώσεων προϊόντων προβολής.

  Επιπροσθέτως δεν μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ), της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ), μέλη επιτροπών αξιολόγησης προτάσεων και ενστάσεων, μέλη της υπηρεσιακής δομής.

  Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται στο υποκατάστημα της Ομάδας Τοπικής Δράσης Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. στη διεύθυνση: Πάνου Ρήγα 3 & Δ. Λειβαδίτη, τ.κ. 30300, στη Ναύπακτο, μέχρι την 13η /08/2007, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12:00.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από το υποκατάστημα της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. (Δ/νση: Πάνου Ρήγα 3 & Δ. Λειβαδίτη, Ναύπακτος), υπεύθυνες κα Κατσώνη Νικολέτα και κα Μουτοπούλου Όλγα τηλ: 2634029926 και fax: 2634038552. Επιπροσθέτως το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.aitoliki.gr

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠL+

Αγγελής Νικόλαος