Στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου Απασχόλησης “Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία”δημοσιεύεται η παρύσα πρόσκληση, η οποία αφορά την επιλογή 120 ωφελούμενων, που θα συμμετάσχουν στις δράσεις του έργου.

Το έργο παρεμβαίνει σε 4 τομείς:

  • μεταποίηση/τυποποίηση
  • τουρισμός
  • κοινωνική οικονομία
  • διαδικτυακή οικονομία

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε έως 2 εκ των 4 προαναφερόμενων τομέων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 17/01/2014

Η αίτηση υποβάλλεται στην ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.