ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία».

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΙΤΩΛΙΑ Α.Ε.»,ενεργώντας ως Συντονιστής Εταίρος της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας (Αναπτυξιακής Σύμπραξης) με την επωνυμία «ΑΙΤΩΛΙΑ» κατά την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία», που εγκρίθηκε και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. (2007-2013), απευθύνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε όλα τα υποκαταστήματα αναγνωρισμένων από την Τράπεζα της Ελλάδας Τραπεζικών Ιδρυμάτων που εδρεύουν στην πόλη της Ναυπάκτου, προκειμένου να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα από άποψη ύψους επιτοκίου καταθέσεων προσφορά Τραπέζης στην οποία η Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα ανοίξει έντοκο τραπεζικό λογαριασμό, για την κατάθεση των χρηματοδοτήσεων της ως άνω πράξης. Ο προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 410.000,00€, η κατάθεση των χρηματοδοτήσεων θα γίνεται σταδιακά, ενώ το χρονοδιάγραμμα ολοκληρώνεται στις 31/12/2014.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να αναφέρουν:

α) τα στοιχεία του προσφέροντος Τραπεζικού Ιδρύματος,

β) ότι απευθύνονται προς την ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, που εδρεύει στον Πλατανίτη Αντιρρίου (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, κόμβος περιφερειακού),

γ) ότι η προσφορά αφορά την κατάθεση των χρηματοδοτήσεων της πράξης με τίτλο: «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία»,

δ) με σαφήνεια το προσφερόμενο ύψος επιτοκίου καταθέσεων σε λογαριασμό όψεως για τις χρηματοδοτήσεις της ως άνω πράξης, και

ε) να είναι νόμιμα υπογεγραμμένες και να δεσμεύουν το προσφέρον Τραπεζικό Ίδρυμα.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν στα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ναυπάκτου, στον Πλατανίτη Αντιρρίου, Τ.Κ. 30020, έως την Παρασκευή 13/12/2013 και ώρα 14.00.

Αρμόδιο πρόσωπο για πληροφορίες: Παναγιωτίδη Χριστίνα (τηλ. 2634038118, fax. 2634038552, info@aitoliki.gr)