Στο πλαίσιο της Δ’  Προγραμματικής Περιόδου υλοποιούνται, μέσω της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, τα προγράμματα LEADER ΠΑΑ (“Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”) και LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ (“Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών”), στα οποία προωθείται η χρηματοδότηση 109 (ιδιωτικών και δημοσίων) επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 18.276.280,90€.

Όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις:

  • στο πρόγραμμα LEADER ΠΑΑ (“Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”) έχουν ενταχθεί 22 επενδυτικά σχέδια, εκ των οποίων τα 9 έχουν ολοκληρωθεί, 12 βρίσκονται σε εξέλιξη και για 1 εκκρεμεί η υπογραφή σύμβασης. Επίσης, στο τελικό στάδιο ένταξης βρίσκεται η διαδικασία για 8 επενδυτικά σχέδια
  • στο πρόγραμμα LEADER Αλιείας (“Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών”) έχουν ενταχθεί 12 επενδυτικά σχέδια, εκ των οποίων τα 7 έχουν ολοκληρωθεί και τα 5 βρίσκονται σε εξέλιξη. Επίσης, προχωρούν οι διαδικασίες για την ένταξη 53 επιπλέον επενδυτικών σχεδίων

Όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις:

  • στο πρόγραμμα LEADER ΠΑΑ (“Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER”) έχουν ενταχθεί 7 επενδυτικά σχέδια, εκ των οποίων 1 έχει ολοκληρωθεί και 6 βρίσκονται σε εξέλιξη
  • στο πρόγραμμα LEADER Αλιείας (“Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών”) έχουν ενταχθεί 7 επενδυτικά σχέδια, το σύνολο των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη

Επιπρόσθετα, έχει δημοσιευθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη επιπλέον επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα LEADER ΠΑΑ, με καταληκτική ημερομηνία την 25/04/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LEADER