Στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “Κορινθιακός Κόλπος” δημοσιεύθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την “Έκδοση δίγλωσσου λευκώματος για τον Κορινθιακό Κόλπο”, με καταληκτική ημερομηνία την 22/6/2015 και ώρα 14:00. Υπεύθυνος φορέας για την διακήρυξη είναι η Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.), ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 50.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία:

Λεύκωμα_Κορινθιακός Κόλπος