Στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “Κορινθιακός Κόλπος” δημοσιεύθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικού Portal”, με καταληκτική ημερομηνία την 26/6/2015 και ώρα 14:00 πμ. Υπεύθυνος φορέας για την διακήρυξη είναι η Αιτωλική Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ., ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 24.100,00€, πλέον ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία:

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ_PORTAL