Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε την 1η Πρόσκληση του Μέτρου 3.3 του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013. Τα κύρια στοιχεία του Μέτρου και της πρόσκλησης έχουν ως ακολούθως:

Περιγραφή Μέτρου

Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης και καταφύγια

Δράσεις

  • Επενδύσεις σε υφιστάμενους αλιευτικούς λιμένες
  • Επενδύσεις για την αναδιάρθρωση και βελτίωση τόπων εκφόρτωσης
  • Επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και αφορούν την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό μικρών αλιευτικών καταφυγίων
  • Επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και αφορούν τον εκσυγχρονισμό μικρών αλιευτικών καταφυγίων

 

Δικαιούχοι

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υπηρεσίες ή Φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ν.Π.Ι.Δ. που αναπτύσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση λιμένων

Προϋπολογισμός

30.000.000,00€

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alieia.gr και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013