Στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “Κορινθιακός Κόλπος” δημοσιεύθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Δημιουργία εκπαιδευτικών χαρτών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με ιστορικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και τουριστικά στοιχεία για τον Κορινθιακό Κόλπο”, με καταληκτική ημερομηνία 25/8/2015 και ώρα 14:00. Υπεύθυνος φορέας για την διακήρυξη είναι ο ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 25.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

Προκήρυξη Ελικώνας Χάρτες 2015