Στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “Κορινθιακός Κόλπος” δημοσιεύθηκε πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Ευαισθητοποίηση τοπικού πληθυσμού – διοργάνωση εκδήλωσης Ημέρας Κορινθιακού”, με καταληκτική ημερομηνία την 4/9/2015 και ώρα 14:00. Υπεύθυνος φορέας για την διακήρυξη είναι ο ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 30.290,00€, πλέον ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

Ημέρες Κορινιθιακού_Πρόχειρος Διαγωνισμός