Περιγραφή: Ενίσχυση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηματίες (επιχειρηματικότητα νέων) σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας

Αποδέκτες: Νέοι και νέες, άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά από τις 15/06/2009 και μέχρι 14/09/2009, μέσω του δικτυακού τόπου www.eommex.gr. Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής αποστέλλεται ΜΟΝΟ ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε., Ξενίας 16, 11528 Αθήνα, το αργότερο σε δέκα ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Όροι και προϋποθέσεις:

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι νέοι και οι νέες, οι οποίοι/ες:

  • Γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι το 1991
  • έιναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01.01.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος (04/03/2009)

 

Ύψος και είδος ενίσχυσης:

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

  1. Εξοπλισμός και ειδικές εγκαταστάσεις
  2. Κτιριακά και διαμόρφωση χώρων
  3. Προβολή – προώθηση, άλλες δαπάνες, υπηρεσίες συμβούλων

 

Ανώτατο και κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

  • για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και του τομέα ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης: 30.000€ – 200.000€
  • για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τουρισμού: 30.000€ – 100.000€
  • για τις εμπορικές επιχειρήσεις: 30.000€ – 80.000€

 

Ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης

  • 60% σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων (βάσει της απογραφής του 2001) και σε πυρόπληκτες/σεισμόπληκτες περιοχές
  • 50% στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας

 

Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό: http://www.eommex.gr/Article.aspx?id=11767