Στοιχεία Προγράμματος: 2816
Εκτύπωση Ενίσχυση ελεύθερων επαγγελματιών
Περιγραφή:   Η ενίσχυση αφορά στην απόκτηση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, απαραίτητου για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ιατρών, οδοντιάτρων, μηχανικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, λογιστών και οικονομολόγων- συμβούλων.
 
Πρόγραμμα:   ΠΕΠ ΕΣΠΑ
 
Αποδέκτες:
50.000 ελεύθεροι επαγγελματίες
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά μόνο τον ΑΦΜ του, τα στοιχεία του, έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την καταβολή της επιχορήγησης (εφόσον το σχέδιό του εγκριθεί) και περιγραφή του εξοπλισμού και των δαπανών, στις οποίες επιθυμεί να προβεί. Θα ακολουθεί εκ των υστέρων έλεγχος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης.
 
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
 
Όροι και προϋποθέσεις:

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και οι οποίοι :

 • Διαθέτουν ΑΦΜ έγκυρο, ενεργό και ενταγμένο σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 • Έχουν κάνει πρώτη έναρξη επιτηδεύματος πριν την 1/1/2009.
 • Διαθέτουν φορολογική ενημερότητα.
 • Εφόσον δραστηριοποιούνται πάνω από τρία χρόνια, εμφανίζουν στις φορολογικές τους δηλώσεις μέσο όρο ακαθάριστων εσόδων από την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρήσεων, ο οποίος δεν είναι χαμηλότερος από ό,τι προβλέπεται παρακάτω:
 •                                                                     Αττική (εκτός νήσων) &               Υπόλοιπη επικράτεια
 •                                                                             Θεσσαλονίκη
  • ιατροί, οδοντίατροι, μηχανικοί                         35.000                                          28.000
  • οικονομολόγοι – σύμβουλοι, λογιστές             25.000                                         20.000
  • δικηγόροι                                                          25.000                                         20.000
  • σύμβολαιογράφοι                                              50.000                                        40.000

Από τον συγκεκριμένο όρο, σχετικά με το ύψος των ακαθάριστων εσόδων, εξαιρούνται

 • οι νέοι επαγγελματίες.
 • οι ελεύθεροι επαγγελματίες που κατοικούν και ασκούν το επάγγελμά τους σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων
 • τα ¶τομα με Αναπηρία και
 • όσοι ασκούν το επάγγελμά τους σε χαρακτηρισμένους ορεινούς όγκους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ΥΠΕΣ

 

 
Τι χρηματοδοτείται:
 1. εξοπλισμός πληροφορικής (Η/Υ και περιφερειακά)
 2. απαραίτητο ειδικό λογισμικό (software)
 3. εξειδικευμένος εξοπλισμός σύγχρονης τεχνολογίας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας (π.χ. ιατρικά μηχανήματα).
 
Ύψος και είδος ενίσχυσης:

Αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης, ύψους 80% επί της υποβαλλόμενης πρότασης, προβλέπεται για τους νέους επαγγελματίες, δηλαδή εκείνους οι οποίοι κατέθεσαν δήλωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος μέσα στην τελευταία πενταετία (μετά την 1η Ιανουαρίου 2004).

Για όσους έχουν κάνει έναρξη άσκησης επαγγέλματος πριν την 1η Ιανουαρίου 2004 προβλέπεται ποσοστό ενίσχυσης ύψους 50% του προϋπολογισμού της πρότασης.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο προϋπολογισμός μιας υποβαλλόμενης πρότασης υπερβαίνει τα ανώτατα όρια της ανά δραστηριότητα επιχορηγούμενης πρότασης, η ενίσχυση περιορίζεται στο μέγιστο προβλεπόμενο ποσό: 

 • Ιατροί /οδοντίατροι: 5.000 – 20.000€ 
 • Μηχανικοί:   4.000 – 8.000€    
 • Δικηγόροι- Συμβολαιογράφοι: 3.000 – 5.000€   
 • Οικονομολόγοι- Σύμβουλοι: 3.000 – 5.000€   
 • Λογιστές   3.000 – 5.000€ 

                                  

 
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 250.000.000,00 €
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ