Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. και η ρουμανική ΜΚΟ “CATALACTICA”, κατάρτισαν και υπέβαλαν πρόγραμμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο Υπουργείο Απασχόλησης της Ρουμανίας, το οποίο εγκρίθηκε. Το πρόγραμμα αφορά την ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης στην Ρουμανία, με εξειδίκευση σε θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας.