Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Κατερίνα Μπατζελή, με την υπ' αριθμ. 820/21-05-2010 απόφασή της, καλεί τις αναπτυξιακές εταιρείες που πρόκειται να εγκριθούν στο πλαίσιο του Άξονα 4 “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας) να υποβάλλουν τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, ώστε να καθοριστεί και το ύψος της Δημόσιας Δαπάνης για κάθε Τοπικό Πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα πρόκειται να ενταχθούν οι προτάσεις των ακόλουθων αναπτυξιακών εταιρειών:

  • Αναπτυξιακή Χαλκιδικής
  • Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου
  • Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης
  • Αναπτυξιακή Καβάλας
  • Αιτωλική Αναπτυξιακή
  • Αναπτυξιακή εταιρεία Κυκλάδων
  • ΕΤΑΝΑΜ
  • Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου