Με την υπ' αριθμό 57512/2398/17-05-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Αναστάσιου Αποστολόπουλου, εγκρίθηκαν τα έργα “Βοήθεια στο Σπίτι”, τα οποία πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ υπέβαλε πέντε (5) προτάσεις για Δήμους – μετόχους της, οι οποίες εγκρίθηκαν στο σύνολό τους. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι πρότασεις για τους ακόλουθους Δήμους:

  • Δήμος Αντιρρίου (130 ωφελούμενοι, προϋπολογισμός: 113.750,00€)
  • Δήμος Αποδοτίας (90 ωφελούμενοι, προϋπολογισμός: 78.750,00€)
  • Δήμος Πλατάνου (50 ωφελούμενοι, προϋπολογισμός: 43.750,00€)
  • Δήμος Πυλήνης (115 ωφελούμενοι, προϋπολογισμός: 100.625,00€)
  • Δήμος Χάλκειας (105 ωφελούμενοι, προϋπολογισμός: 91.875,00€)

 

Από τα πέντε προαναφερόμενα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 428.750,00€, θα ωφεληθούν 490 κάτοικοι της περιοχής.

Η υλοποίηση των έργων θα ξεκινήσει κατόπιν της ολοκλήρωσης του ελέγχου του διαγωνισμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο.