Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, εταίρος στο διακρατικό έργο με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα σε Ευάλωτες Ευρωπαϊκές Κοινότητες – INTERFACE», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, με συμμετέχοντες εταίρους το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ισλανδίας (IRDI)  από την Ισλανδία, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών και Πρωτοβουλιών (CESIE)  από την Ιταλία, την Εταιρεία Συμβούλων Tora Consult Ltd από τη Βουλγαρία, τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Τipperary (TCC)  από την Ιρλανδία και το Πανεπιστήμιο Bifrost (UB) από την Ισλανδία, ανακοινώνει τη λειτουργία του Facebook του Προγράμματος : https://www.facebook.com/interface.project.eu/