Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προβαίνει στην ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 7-«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» για τον κωδικό προτεραιότητας 54 «Μέτρα για τη διατήρηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων καθώς και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και δίκτυα», του Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007 – 2013, σύμφωνα με τον κανονισμό 1083/2006.
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, οΙ οποίοΙ είναι:
Η προστασία του περιβάλλοντος
Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
Η αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας, η προστασία του περιβάλλοντος & της βιοποικιλότητας και η ορθολογική χρήση του νερού.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις κατηγορίες πράξεων :
Μέτρα για τη διατήρηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους και από το  Ταμείο ΕΤΠΑ ( Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 
23.045.801 €
και απευθύνεται στην παρακάτω κατηγορία δυνητικών Δικαιούχων:

Περιφέρεια Δ. Ελλάδας
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
ΟΤΑ Α' βαθμού

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 1/6/2010 έως εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης. Διενεργείται περιοδική συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθεισών στο ίδιο τρίμηνο προτάσεων, με έναρξη του 1ου τριμήνου την 1/6/2010 και λήξη την 31/8/2010.
Η αξιολόγηση αρχίζει την 15η ημέρα από τη λήξη του τριμήνου και ολοκληρώνεται εντός 2 μηνών.
Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δυτικής Ελλάδας στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28 1ος όροφος τις ώρες 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.
Για την παραλαβή του πλήρους κειμένου της παρούσης πρόσκλησης καθώς και για άλλες ειδικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :
α) Στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στη διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28 1ος όροφος,  26441 ΠΑΤΡΑ
β) Στον δικτυακό τόπο  http://www.dytikiellada.gr/.
δ) Στα τηλέφωνα 2610461676 και 2610461687, αρμόδιοι οι κ.κ. Γεωργίου Ευάγγελος και Μαμασιούλας Αριστείδης.