Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ενημερώνει ότι την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011 υπογράφηκε μεταξύ της εταιρείας και του Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας η σύμβαση για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» (LEADER Αλιείας).

Το Τοπικό Πρόγραμμα, το οποίο φέρει τον τίτλο «Οικοτουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές σε αλιευτικές περιοχές της Αιτωλίας», θα υλοποιηθεί στις πόλεις της Ι.Π. Μεσολογγίου, του Αιτωλικού και της Ναυπάκτου, ενώ το συνολικό του κόστος ανέρχεται σε 6.557.000,00€.

Το προσεχές διάστημα και με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών από το αρμόδιο Υπουργείο θα δημοσιευθεί η 1η προκήρυξη, η οποία θα αφορά την ένταξη επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος προβλέπεται η χρηματοδότηση επενδύσεων, όπως: ξενοδοχειακές μονάδες, χώροι εστίασης, επιχειρήσεις παροχής εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών, μονάδες τυποποίησης και μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση, επιχειρήσεις συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών κλπ.

Στο Τοπικό Πρόγραμμα δύναται να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια τόσο από αλιείς όσο και από μη αλιείς.