Σε συνέχεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Πολιτικού Μηχανικού για την υλοποίηση έργου στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΕΠ “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” κατατέθηκαν εννέα (9) υποψηφιότητες. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης έχουν ως ακολούθως: