Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ενημερώνει ότι την Τετάρτη 22/06/2011 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας με τη συμμετοχή 15 εκ των 16 μετόχων, οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 99,72% του μετοχικού κεφαλαίου.

Στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης λήφθηκαν ομόφωνα όλες οι αποφάσεις, οι σημαντικότερες εκ των οποίων ήταν:

·        η έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης του 2010 και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών

·        η τροποποίηση άρθρων του καταστατικού, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από εννέα σε έντεκα μέλη

·        η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 87.900€ (30.000 μετοχές)

·        η εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν:

1.      Μπουλές Γιάννης, Δήμαρχος Ναυπακτίας

2.      Καπεντζώνης Γεώργιος, Δήμαρχος Δωρίδας

3.      Κατσούλης Παναγιώτης, Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου

4.      Αγγελής Νίκος, Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος LEADER

5.      Αναγνωστόπουλος Γιάννης, Πρόεδρος Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος LEADER Αλιείας

6.      Ζωγράφος Παναγιώτης, Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου – Ναυπάκτου

7.      Τσιγχριτζής Παναγιώτης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

8.      Κοργιαλάς Γιάννης, Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ναυπακτίας

9.      Πατούχας Αθανάσιος, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Άνω Χώρας

10.  Κονίδας Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ναυπακτίας

11.  Τσιακούμης Κωνσταντίνος, πρώην Δήμαρχος Ευπαλίου

Επίσης, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν:

·        την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων που διαχειρίζεται η εταιρεία

·        τον σχεδιασμό της εταιρείας για την προσέλκυση επιπλέον πόρων για την περιοχή από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου

·        τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για την προετοιμασία της περιοχής για την κατάρτιση και υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων δράσης στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου (2014 – 2020)

·        τη συνεργασία των ΟΤΑ με την εταιρεία για την υποστήριξη των ΟΤΑ και των δημοτικών τους επιχειρήσεων σε θέματα προσαρμογής και εφαρμογής του Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»)

·        τη στρατηγική της περιοχής σε σχέση με αλλαγές που συντελούνται σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση, νέος τρόπος υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο)

Στις τοποθετήσεις τους επί των πεπραγμένων οι μέτοχοι εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εταιρεία για τις ενέργειες που έχει αναλάβει, αναγνωρίζοντας το έργο της εταιρείας στην περιοχή και την προσφορά των υπαλλήλων της. Επίσης, αναγνώρισαν τη σημαντικότητα της ύπαρξης ενός κατάλληλα οργανωμένου, ικανού και αποτελεσματικού αναπτυξιακού φορέα, που συντονίζει και καθοδηγεί τις αναπτυξιακές διαδικασίες στην περιοχή σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους κοινωνικούς φορείς.