Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο αναμόρφωσης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για μετά το 2013. Το σχέδιο προσβλέεπι στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της γεωργίας σε όλη την ΕΕ, έτσι ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να έχουν υγιεινά και ποιοτικά τρόφιμα, να προστατεύεται το περιβάλλον και να αναπτύσσονται οι αγροτικές περιοχές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία
Σχέδιο αναμόρφωσης ΚΓΠ