Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων" δημοσιεύθηκε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των απολυμένων – ανέργων στους κλάδους λιανικού εμπορίου, εμπορίας – διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε φορείς ή ενώσεις ή συμπράξεις φορέων του δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως κλαδικού φορείς, επιμελητήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, που σκοπό με βάση το καταστατικό σύστασής τους έχουν τον σχεδιασμό ή/και την οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων και ανέργων, καθώς και την δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων με ιδία μέσα.

Για να δείτε τους όρους της προσκλησης συμβουλευτείτε τo επισυναπτόμενo αρχείo. Επίσης, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

http://www.antagonistikotita.gr/epeaa/