Το Υπουργείο Υποδομών δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την μελέτη "ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)".

Το έργο συγχρηματοδοτείται με συμμετοχή του Ταμείου Συνοχής σε ποσοστό 85%.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση οικονομικοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας για την κατασκευή του έργου "Βελτίωση οδικού άξονα ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ (ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ)" εξασφαλίζοντας έτσι την έγκαιρη και απρόσκοπτη ένταξη του εν λόγω έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" με την ολοκλήρωση του οποίου θα αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι οδικών ατυχημάτων, θα βελτιωθεί η προσπελασιμότητα και θα αναβαθμιστούν ριζικά οι κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση οικονομικοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας για μεγάλα έργα οδικών αξόνων του Διευρωπαϊκού Δικτύου.

Η εκπόνηση της μελέτης θα ξεκινήσει μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάθεσης από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και την εν συνεχεία υπογραφή σχετικής σύμβασης με την ΕΥΔΕ Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ. Η διάρκεια εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.