Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο ΜΕΤΡΟ 123Α, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, παρατείνεται έως την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2012. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. πρωτ. 181677/1558/20-09-2011 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.