Το δανειακό προϊόν του προγράμματος JEREMIE, καλούμενο Jeremie – Νέα Επιχειρηματικότητα έχει συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 60 εκατ. € θα προέρχονται από το ΕΣΠΑ και τα άλλα 60 εκατ. € από τις 2 τράπεζες που έχουν επιλεγεί από τις 22 Φεβρουαρίου 2011 (Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank). Το συγκεκριμένο προϊόν αφορά χορήγηση δανείων έως 100 χιλιάδες ευρώ σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό το πολύ έως 50 άτομα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι υπό ίδρυση ή νέοιδρυθείσες, να λειτουργούν δηλαδή το πολύ μέχρι 3 χρόνια από την υποβολή του αιτήματος δανειοδότησης.

Σκοπός

Βασικός στόχος του προγράμματος Jeremie – Νέα Επιχειρηματικότητα είναι η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων με τη χρήση επιστρεπτέων ενισχύσεων. Στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας προωθείται η μετάβαση από τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, αλλά και την ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο βιωσιμότητας των αναλαμβανόμενων επενδύσεων.

Ενισχυόμενες επιχειρήσεις

Στο πρόγραμμα Jeremie – Νέα Επιχειρηματικότητα μπορούν να ενταχθούν Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα οι οποίες αποτελούν:

 • Υπό ίδρυση
 • Νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις
 • Επιχειρήσεις που έχουν έως και 3 χρόνια λειτουργίας (λιγότερο από 36 μήνες) από την υποβολή του αιτήματος δανειοδότησης, απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. Ευρώ
 • Δεν ανήκουν στις ακόλουθες εξαιρέσεις:
  • Παραγωγή όπλων και πυρομαχικών, στρατιωτικού ή αστυνομικού εξοπλισμού ή υποδομής και του εξοπλισμού ή της υποδομής που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα και την ελευθερία των ανθρώπων.
  • Τυχερά παιχνίδια και συναφής εξοπλισμός.
  • Παραγωγή, μεταποίηση ή διανομή καπνού.
  • Δραστηριότητες που αφορούν τα ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς.
  • Τομείς δεοντολογικά ή ηθικά αμφιλεγόμενοι, π.χ. κλωνοποίηση.
  • Πρωτογενής παραγωγή προϊόντων αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και γεωργικών προϊόντων, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
  • Προβληματικές επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος Jeremie – Νέα Επιχειρηματικότητα είναι €120.000.000

Αναλυτικά:

 • Εθνική Συμμετοχή: 60 εκατ. ευρώ
 • Ιδιωτική Συμμετοχή: 60 εκατ. ευρώ

Για το εν λόγω προϊόν οι επιλεγέντες Ενδιάμεσοι Οργανισμοί (Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank) θα συνεισφέρουν αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό (60 εκατ. ευρώ), ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις και τα επιτόκια για τη χορήγηση των δανείων.

Είδος ενίσχυσης

Η επιχείρηση θα καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή. Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Επιδότηση επιτοκίου και εγγυοδοσία για επενδυτικά δάνεια προς τις επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν σε πάγιες δαπάνες ή να επεκταθούν μέσω κεφαλαίου κίνησης.

Τα δάνεια μπορεί να είναι ύψους έως και 100.000€, με επιτόκιο 4% χαμηλότερο από της αγοράς και περίοδο αποπληρωμής από 36 έως 72 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου χάριτος. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει περισσότερες από μια φορά στη δράση, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος των δανείων που θα της χορηγηθούν δεν ξεπερνούν τις 100.000,00€.

Υποβολή αίτησης

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Jeremie – Νέα Επιχειρηματικότητα υποβάλλονται από 22/2/2011 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού. Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να ετοιμάσει συγκεκριμένο bussiness plan και να το προσκομίσει μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε υποκαταστήματα των συνεργαζόμενων τραπεζών ALPHA BANK και Εθνική.

Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τους τραπεζικούς όρους δανεισμού σε συνδυασμό με τους όρους της πρωτοβουλίας JEREMIE και στις εγκεκριμένες προς χρηματοδότηση επιχειρήσεις, θα χορηγηθεί άμεσα η πρώτη δόση του δανείου, το επιτόκιο του οποίου υπολογίζεται οτι θα είναι χαμηλότερο από αυτό της αγοράς περίπου κατά 4%