Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, με την υπ' αριθμ. 207/3-6-2013 συνεδρίασή του, επικύρωσε το πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και γραφικής ύλης.

Τα αποτελέσματα ανά προκηρυσσόμενο κωδικό έχουν ως ακολούθως (με bold αναφέρονται οι ανάδοχοι):

ΚΩΔΙΚΟΣ Α (ΜΕΛΑΝΙΑ/TONNER)

  1. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (προσφορά: 2.883,12€)
  2. WIZARDS SOLUTIONS LTD (προσφορά: 2.921,99€)
  3. www.H-Y.gr (προσφορά: 2.991,29€)

ΚΩΔΙΚΟΣ Β (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

  1. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (προσφορά: 2.859,32€)
  2. WIZARDS SOLUTIONS LTD (προσφορά: 3.183,69€)

ΚΩΔΙΚΟΣ Γ (ΛΟΙΠΑ)

  1. WIZARDS SOLUTIONS LTD (προσφορά: 119,26€)
  2. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (απορρίπτεται λόγω υπέρβασης προϋπολογισμού)