Σήμερα, Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 και ώρα 11:00πμ, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ, στα γραφεία της εταιρείας, με τη συμμετοχή μετόχων που αντιπροσώπευαν το 88,09% των μετοχών.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης:

  1. Εγκρίθηκε ο ισολογισμός του 2012, με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
  2. Εκλέχθηκε τακτικός και αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής για τη χρήση του 2013
  3. Τροποποιήθηκαν άρθρα του καταστατικού
  4. Επικυρώθηκαν αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
  5. Καθορίστηκαν ενέργειες προγραμματισμού και προετοιμασίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020