Η διαδικασία υποβολής προτάσεων – ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στα τοπικά προγράμματα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” και “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” (LEADER Αλιείας) ολοκληρώθηκε στις 6/9/2013 και 27/9/2013 αντίστοιχα. Συνολικά, υποβλήθηκαν 71 προτάσεις – ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 11.074.989,75€ και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 6.228.215,30€.

Στο τοπικό πρόγραμμα “Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” υποβλήθηκαν 9 προτάσεις – ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 2.992.427,95€ και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 1.609.375,89€, γεγονός που συνεπάγεται ότι η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη καλύφθηκε σε ποσοστό 111,75%.

Στο τοπικό πρόγραμμα “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” υποβλήθηκαν 62 προτάσεις – ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 8.082.561,80€ και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 4.618.839,41€, γεγονός που συνεπάγεται ότι η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη καλύφθηκε σε ποσοστό 221,16%.

Η εταιρεία θα υποβάλει αιτήματα προς τις αρμόδιες αρχές για την καταβολή πρόσθετης δημόσιας δαπάνης, ώστε να καλυφθεί το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων, που θα πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας.