Οι δράσεις του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), αναφέρονται στο ακόλουθο αρχείο:

Δράσεις ΠΑΑ