ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της εταιρείας είναι η συμβολή στην αξιοποίηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα στην ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασής της, που ορίζεται η ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Αιτωλίας και σε κάθε περίπτωση η περιοχή των Δήμων – μετόχων της, και εφόσον της ζητηθεί και άλλων περιοχών της Ελλάδας.

Eιδικότερα, στους σκοπούς της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται:

 • η εκπόνηση, εφαρμογή και διαχείριση επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων για την αξιοποίηση των φυσικών και οικονομικών πόρων της περιοχής
 • η μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων και έργων για την προστασία, την ανάπτυξη και τη διαχείριση πόρων για το φυσικό και το οικιστικό περιβάλλον, την αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά
 • η οργάνωση δικτύου πληροφόρησης και επικοινωνίας στον τομέα του τουρισμού και η οργάνωση συνεδρίων
 • η συμβολή στην εκπαίδευση και επιμόρφωση στελεχών της περιοχής
 • η παροχή συμβουλών τεχνικής υποστήριξης και ο συντονισμός των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών διαφόρων οργανώσεων, σωματείων και λοιπών φορέων της περιοχής
 • η αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, η δυνατότητα σύναψης δανείων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων που προωθούν τους σκοπούς της εταιρείας
 • η διερεύνηση, η μελέτη και ο συντονισμός διαδικασιών και των μηχανισμών για την παραγωγή, διανομή και παροχή τεχνογνωσίας, την ενημέρωση και παροχή πληροφοριών προς τις επιχειρήσεις ΟΤΑ και γενικότερα προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους φορείς του κοινωνικού τομέα
 • η ενημέρωση και η συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων των ΟΤΑ, των λοιπών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του κοινωνικού τομέα για την αξιοποίηση και την υλοποίηση διεθνών, κοινοτικών και εθνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων
 • η διερεύνηση, η μελέτη και ο συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων, επιστημονικών, τεχνικών και διοικητικών στελεχών προς τις επιχειρήσεις ΟΤΑ και γενικότερα σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου κοινωνικού τομέα
 • η παροχή υπηρεσιών επιστημονικού κυρίως χαρακτήρα και η διαμεσολάβηση προς παροχή των υπηρεσιών αυτών από εξειδικευμένους επιστημονικούς και μελετητικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, προς τις επιχειρήσεις ΟΤΑ και γενικότερα σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου κοινωνικού τομέα
 • η άσκηση δραστηριότητας και η παροχή υπηρεσιών ανάλογων με τα προηγούμενα εδάφια προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο της άσκησης του αναπτυξιακού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων της
 • η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού και με βάση τις σύγχρονες ανάγκες διαχείρισης του χώρου, του φυσικού πλούτου και των ανθρώπινων πόρων
 • η δημιουργία των προϋποθέσεων για τη συνεχή και αυτοδύναμη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης με βάση τις τοπικές δυνάμεις και γενικότερα η προώθηση της ενδογενούς ανάπτυξης
 • η ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου του κοινωνικού τομέα της οικονομίας
 • η υποβοήθηση και προώθηση των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών
 • η προστασία του περιβάλλοντος κατά την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και η αποκατάσταση του πιθανώς ήδη επιβαρυμένου τοπίου από λατομικές ή άλλες εξορύξεις ή προσβολές, πυρκαγιές και υπερβόσκηση, καθώς επίσης και από την άμετρη χρήση τεχνικών, μεθόδων και μέσων, που δημιουργούν μονοδρομικές και μη αντιστρέψιμες προσβολές του χώρου
 • η διερεύνηση πιθανών χρηματικών σχημάτων για χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων για την ανάπτυξη της περιοχής
 • η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις και προγράμματα ανάπτυξης εθνικού και κοινοτικού επιπέδου
 • η εκπόνηση μελετών και η επιμέλεια επίβλεψης όλων των έργων ανάπτυξης στην περιοχή
 • η διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων που θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή
 • η υποβοήθηση του προγράμματος ανάπτυξης της περιοχής
 • η μέριμνα για βελτίωση της υποδομής της περιοχής
 • η κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου
 • η υποβοήθηση δημιουργίας προϋποθέσεων για την ενδογενή ανάπτυξη της περιοχής μέσω βελτίωσης του επιπέδου ενημέρωσης των πολιτικών και των τοπικών φορέων και μέσω βελτίωσης / προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού
 • η υποβοήθηση δημιουργίας προϋποθέσεων για την ανάληψη και υλοποίηση νέων παραγωγικών πρωτοβουλιών στην περιοχή
 • η μέριμνα για βελτίωση δυνατοτήτων και αποτελεσματικότητας των παραγωγικών μονάδων και γενικότερα των αναπτυξιακών φορέων της περιοχής
 • η προώθηση της ανάπτυξης με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος
 • η διερεύνηση χρηματοδοτικών σχημάτων εθνικού και κοινοτικού επιπέδου και η αξιοποίηση υπαρχόντων προγραμμάτων ανάπτυξης
 • η διαχείριση απορριμμάτων
 • η συντήρηση και λειτουργία δικτύων ύδρευσης
 • η συντήρηση και λειτουργία ηλεκτροφωτισμού
 • η ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης της εταιρείας, όπως αυτή ορίζεται μέσω των Δήμων – μετόχων ή/και Προγραμματικών Συμβάσεων ή/και άλλων σχετικών συμφωνιών

Σε κάθε περίπτωση σκοπούς της εταιρείας αποτελούν:

 • η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης
 • η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου ή της Κοινότητας ή της ευρύτερης περιοχής
 • η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος
 • η συμμετοχή σε προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή ευρύτερο γεωγραφικό χώρο

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να προβαίνει στη σύσταση νέων επιχειρήσεων ή να συμμετέχει σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ή να συμβάλλει στην ίδρυση νέων αναπτυξιακών φορέων μη κερδοσκοπικών ή να ιδρύει και να συνάπτει συμφωνίες με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Επίσης, για την εκπλήρωση των σκοπών της η εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Δέσμευση της διοίκησης της εταιρείας είναι η διάθεση των απαραίτητων πόρων για την παροχή υπηρεσιών ποιότητας που συμβάλλουν στην αξιοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών δυνατοτήτων της περιοχής κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
Η εταιρεία προάγει με κάθε μέσο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, με φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, διευρύνει το πεδίο προβληματισμού της τοπικής κοινωνίας και παρέχει πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης.
Εγκαθιδρύουμε σχέσεις σταθερής και ειλικρινούς συνεργασίας με τους συνεργάτες μας και τους κοινωνικούς εταίρους, δεδομένου ότι η επίτευξη της ποιότητας είναι υπόθεση όλων των εμπλεκομένων.
Ο αυτοέλεγχος στις πάσης φύσεως δραστηριότητές μας και η ευθύνη στην εργασία μας είναι η καλύτερη εγγύηση ανταπόκρισης στις απαιτήσεις ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε η εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας και των συνεργαζόμενων φορέων να είναι και να παραμένει αυτονόητη.
Η προσήλωσή μας στη συνεχή βελτίωση, στην τήρηση των νόμων του κράτους και στα καλώς εννοούμενα συναλλακτικά ήθη διέπουν τη συμπεριφορά μας τόσο στην εσωτερική λειτουργία μας όσο και στις σχέσεις μας με το εξωτερικό περιβάλλον.
Πολύτιμος παράγοντας στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας είναι το προσωπικό της. Με το συντονισμό και την παρακίνησή του αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών ή Εθνικών Προγραμμάτων, επ’ ωφελεία του τοπικού πληθυσμού.