Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1_1.8 του Τοπικού Προγράμματος “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών” έλαβαν θετική αξιολόγηση 53 ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 6.618.100,26€.

Οι επενδυτές που υπέβαλαν πρόταση στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης θα ειδοποιηθούν με επιστολή, που θα συνοδεύεται από τα φύλλα αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό αρχείο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ_ΕΔΤΠ