Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού, από τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής, αποτελεί μια εκ των προτεραιοτήτων του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ.

Ο αλιευτικός τουρισμός θεσμοθετήθηκε με τον Ν.4070/2012 (άρθρα 174-184), ο οποίος τροποποιήθηκε με τον Ν.4179/2013 (άρθρα 40 & 43). Με την ΚΥΑ 414/2354/12-1-2015 καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, οι όροι και οι διαδικασίες για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού.

Δείτε τα ακόλουθα αρχεία για περισσότερες πληροφορίες: