Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, εταίρος στο διακρατικό έργο με τίτλο

«Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

σε Ευάλωτες Ευρωπαϊκές Κοινότητες – INTERFACE»,

που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+,

ενημερώνει ότι την Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017,

θα πραγματοποιηθεί, με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των Φορέων-Εταίρων,

η εναρκτήρια συνάντηση του έργου

στα γραφεία της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ.

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών και ευκαιριών μάθησης υψηλής ποιότητας σε Φορείς, επιχειρήσεις και άτομα σε ευάλωτες κοινότητες που αντιμετωπίζουν δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, ώστε να ενισχυθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες των κοινοτήτων και των μελών τους και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης.

 

Οι λοιποί συμμετέχοντες εταίροι στο έργο είναι οι:

  • Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ισλανδίας (IRDI) – Ισλανδία
  • Ευρωπαϊκό Κέντρο Μελετών και Πρωτοβουλιών (CESIE) – Ιταλία
  • Εταιρεία Συμβούλων Tora Consult Ltd – Βουλγαρία
  • Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιφέρειας Τipperary (TCC) – Ιρλανδία
  • Πανεπιστήμιο Bifrost (UB) – Ισλανδία