Τα έξυπνα χωριά είναι τοπικές κοινότητες, σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες χρησιμοποιούν καινοτόμες λύσεις για να βελτιώσουν την ζωτικότητα/ανθεκτικότητα/ ποιότητα ζωής τους, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και ευκαιρίες. Στηρίζονται στην συμμετοχική προσέγγιση για την ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής τους για τη βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών ή/και περιβαλλοντικών τους συνθηκών, ιδίως μέσω της αξιοποίησης/δημιουργίας/χρήσης/αναζήτησης λύσεων που προσφέρονται από ψηφιακές τεχνολογίες.

Στο ακόλουθο ενημερωτικό έντυπο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα “Έξυπνα χωριά”.

Ενημερωτικό έντυπο για “Έξυπνα χωριά”