Η WWF δύναται να χρηματοδοτήσει την ιδιωτική συμμετοχή μικρών παράκτιων αλιέων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, καθώς και των τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER.

Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους προς την WWF έως την 15/5/2021 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα παρακάτω αρχεία:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ_ΑΙΤΩΛΙΚΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ_WWF

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ_WWF

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_WWF