Στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020), ο Ενδιάμεσος Φορέας  Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους (δυνητικούς δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση εφαρμόζονται στην περιοχή εφαρμογής Αλιείας του τοπικού προγράμματος της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ (επιλεγμένες Τ.Κ. των Δήμων Ναυπακτίας, Ι.Π. Μεσολογγίου και Ξηρομέρου). Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Εθνικοί πόροι & ΕΤΘΑ), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.096.260,00€.

Η παρούσα Πρόσκληση περιλαμβάνει επιλεγμένους ΚΑΔ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πρόσκλησης) και τις ακόλουθες δράσεις:

Α)   Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Μη Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα.

Β)   Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών – Κρατικές ενισχύσεις / Επιχειρηματικότητα δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis).

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον/την  δυνητικό δικαιούχο.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ:  3/09/2021, ώρα: 13:00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ :  10/12/2021, ώρα: 15:00

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΕΦ (www.aitoliki.gr) και να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 – 15:00 στα γραφεία της εταιρείας (Εθνική οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου κόμβος περιφερειακού ) ή στα τηλέφωνα 2634038113 και 2634038115 (κα. Κατσώνη Νικολέτα και κ. Βλαχογιάννη Αδάμ), ή στο e-mail: info@aitoliki.gr

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα κάτωθι αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (1η τροποποίηση)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1η τροποποίηση)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΙΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ IV